HỢP TÁC & LIÊN DOANH

Các công việc chúng tôi thực hiện bao gồm:

Thẩm định chi tiết

Cấu trúc doanh nghiệp

Cộng hưởng năng lực

Kế hoạch nguồn nhân lực

Mô hình tài chính

Mô hình hoạt động