QUỐC TẾ HÓA

Các công việc chúng tôi thực hiện bao gồm:

Nghiên cứu tính khả thi

Đánh giá địa điểm

Nội địa hóa và hội nhập văn hóa

Phát triển chuỗi cung ứng

Thẩm định chi tiết

Mô hình hoạt động