BƯỚC 07: TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Việc sở hữu các nền tảng công nghệ phù hợp rất quan trọng trong bối cảnh kinh doanh hiện đại. Chúng tôi tin rằng các hệ thống công nghệ cần phải hỗ trợ hiệu quả cho quy trình vận hành, an toàn và chính xác. DCA Holding International tư vấn thương mại điện tử và cơ sở hạ tầng công nghệ liên quan đến hoạt động kinh doanh nhà hàng, bao gồm chuyên môn kỹ thuật trong việc cài đặt các hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống kế toán, hệ thống an ninh và các giải pháp hoạch định tài nguyên doanh nghiệp giúp tích hợp toàn bộ thiết lập, nâng cấp quy mô, tối ưu hoá năng suất và giám sát chi phí chặt chẽ.